Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6257 68ba 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viajointskurwysyn jointskurwysyn

002. Reb vs. świat i Vodka vs. Vodka – pamiętniki Erica i Dylana. | Columbine

Uważali się za jednostki, które osiągnęły wyższy poziom rozumienia. Dzielili wiele wspólnych zainteresowań, takich jak zamiłowanie do komputerów, tych samych zespołów czy filmów. Na końcu połączył ich śmiercionośny plan. Ale nie sposób nie dostrzec diametralnej różnicy – różnicy charakterów...
Reposted byfuckyeahliteratura fuckyeahliteratura

001. Taśmy prawdy (i negatywy kłamstw). | Columbine

Basement Tapes to ostatni przystanek na drodze Columbine. Kiedyś wreszcie miały ujrzeć światło dzienne. Miały pozwolić nam lepiej zrozumieć motywy, jakimi kierowali się Eric i Dylan...

Reposted byfuckyeahliteratura fuckyeahliteratura
8539 3e00 500
„Czy ja tylko nie jestem przypadkiem zupełnie zwykła, mała, pospolita smutna świnia?”

(Z kolekcji „Witkacy i inni” Stefana Okołowicza i Ewy Franczak, fragment z „Pożegnania jesieni”)
Zawsze zastanawiałem się, jakie to byłoby uczucie, stać się częścią owego tłumu, krzyczeć, nie słysząc własnego głosu, na chwilę wyzbyć się osobowości i dać się pochłonąć ślepej, empatycznej ckliwości, jaką emanuje całe podniecone wyczekiwaniem zgromadzenie. Stać biodro przy biodrze, ramię przy ramieniu ze wszystkimi, ale z nikim w szczególności.
— Richard Bachman, "Rage"
Reposted bynienormatywnywyyimaginowanehistorieamfibijnefuckyeahliteratura
4998 eea6
Reposted fromrenirene renirene viakatt katt
8989 6cb5
Reposted fromhole-love hole-love
7184 a835 500

elkhoof:

My cat’s first car ride

Reposted fromklavgav klavgav viaafrocostamgowno afrocostamgowno
2448 b533
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viackisback ckisback
6066 c5b4
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou
5529 f8ec
Reposted fromLittleJack LittleJack viakurtkombajn kurtkombajn
4780 0680
Reposted fromamatore amatore
4775 e56a 500
Reposted fromamatore amatore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl